Платформа за електронно обучение


next

next
Цели от Киото за Европейския съюз

(които следва да бъдат постигнати до 2012 г.)

Принос на всяка държава-членка на ЕС-15 за колективната цел по намаляването на емисиите с 8% съгласно Протокола от Киото

Държави-членки на ЕС с индивидуални цели по намаляването на емисиите съгласно Протокола от Киото

Австрия

-13%

България

-8%

Белгия

-7.5%

Чехия

-8%

Дания

-21%

Естония

-8%

Финландия

0 %

Унгария

-6%

Франция

0 %

Латвия

-8%

Германия

-21%

Литва

-8%

Гърция

+25%

Полша

-6%

Ирландия

+13%

Румъния

-8%

Италия

-6.5%

Словакия

-8%

Люксембург

-28%

Словения

-8%

Нидерландия

-6%

 

 

Португалия

+27%

 

 

Испания

+15%

 

 

Швеция

+4%

 

 

Великобритания

-12.5%