www.shiningmountains-bg.com

 

 

 

 

Проект на "Без граници 21 век"

Начало Е-обучение Виртуални турове Е-тестове за ТК Контакти

Този проект се съфинансира от Европейския Съюз

по Програма INTERREG III B CADSES

Меню

За проекта

 

Проектът „Блестящи планини”

 

Целта на проекта е да стимулира реализацията на местния потенциал на планинските райони за укрепване на тяхната стопанска среда и за популяризиране на стратегия за разнообразно развитие. По-спецално, в този проект и в стратегията за по-добро представяне на участващите в него райони се акцентира върху сектора на здравния и уелнес туризма. В последно време той се проявява като динамичен сектор с висок темп на растеж, който е в подчертано съзвучие с характиристиките на планинските райони – за тях той може да е фактор за постигане на конкурентно предимство.

 

Гледайки на здравния и уелнес туризма като на движеща сила, екипът на „Блестящи планини” ще определи общи управленски и оперативни инструменти за да се помогне на участващите райони да пренасочат и засилят стопанската си дейност и предлагането в областта на здравето и уелнеса.

 

Ще се обърне голямо внимание на развитието на управленската компетентност на публичните и частни субекти чрез специфична програма за обучение, както и на разширяването на нейния обхват за включване на цялата територия на CADSES.

 

БЪЛГАРСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ „БЛЕСТЯЩИ ПЛАНИНИ”

 1. Разработка и разпространение на наръчник и софтуер за оценка на териториалната компетентност на служители в сектора на спортния, здравния и уелнес туризма;
 2. Разработка на предварителни проучвания за подпомагане изготвянето на маркетингов план за развитие на спортния, здравния и уелнес туризма в Рило-пиринския и Осоговския планински региони в следните направления: природни ресурси, местни продукти (включително културно-историческо наследство) и екотуризъм в целевия регион; оценка на потребностите на целевия регион; законодателна и институционална рамка на спортния, здравния и уелнес туризма;
 3. Разработка на маркетингов план;
 4. Създаване на българска интернет страница за повишаване на осведомеността на целевите групи и широката общественост за целите и продуктите на проект „Блестящи планини”;
 5. Превод и разпространение на курсовете за електронно обучение и на материалите за виртуалния инкубатор, както и на наръчниците и ръководствата – продукти на проекта, на речника на термините и понятията, използвани при реализацията на проекта и на примерни случаи (казуси) за добри практики в сектора на спортния, здравния и уелнес туризма;
 6. Подготовка на материали за информационните бюлетини, интернет страниците и международната брошура за проекта;
 7. Подбор и превод на набор от български традиционни рецепти за здравословно хранене като част от международен рецептурник от 50 рецепти за рационално хранене, основани на местни за партньорите по проекта продукти;
 8. В рамките на пилотната фаза от проекта – дейност по създаване на български клъстер за висококачествени услуги с сектора на спортния, здравния и уелнес туризма с марката „Блестящи планини”
  • срещи в целевия регион за разпространение на продуктите на проекта;
  • електронни обучения на представители на целевите групи;
  • изготвяне на методика за създаване на клъстера;
  • разработка на примерен устав за клъстера;
  • разработка на примерен меморандум за създаване на клъстера;
  • попълванe на електронната таблица за баланса на ресурсите;
 9. Дейност по промоцията на целевия район и на операторите – потенциални членове на българския клъстер за висококачествени услуги в сектора на здравния, спортния и уелнес туризма:
  • Виртуални турове и разходки;
  • изготвяне на табели с информация за проекта и туристическата „оферта” на дестинациите: община Кюстендил, община Сандански, община Сапарева баня;
  • изготвяне на промоционални листовки и брошура;
  • връзки към интернет-страниците на участниците в клъстера от българския сайт на проекта;
  • разпространение на компакт-дискове с материали за проекта и за участниците в клъстера;
  • Осигуряване на информационни точки – центрове за разпространение на информация за проекта и клъстера – посетителски, туристически информационни; културно-информационни и др.
  • Презентации и демонстрации за разпространение на наши материали и на информация за наши забележителности на международни срещи – Софийска среща на партньорите, срещата в Егер – Унгария;
  • Отразяване на дейностите по проекта в медиите.

Нагоре »