www.shiningmountains-bg.com

 

 

 

 

Проект на "Без граници 21 век"

Начало Е-обучение Виртуални турове Е-тестове за ТК Контакти

 

Електронното обучение включва пет подробни курса на обучение.

 

 

След всеки курс следва интерактивен тест, с който да проверите знанията си.

Меню

Е-обучение

 

Електронното обучение е подходящо за органи на местната власт, частни предприятия, обучаващи и оператори на мрежата.

 


Курс 1: Комуникационни канали за малки и средни предприятия в сектора на общия, здравния и уелнес туризма

 

Целта на този курс е да ви помогне да се запознаете с основните принципи на търговската комуникация и използваните при нея средства за осведомяване в областта на туризма и по-специално в здравния и уелнес сектора. В допълнение са дадени някои насоки за създаване на ваши собствени рекламни продукти като брошури и материали за Интернет страници, както и за прилагане на някои безплатни методи за промоция (стимулиране на продажбите), които биха били от полза за вашата фирма или за фирмата, в която работите.

 


Курс 2: Започване на нова предприемаческа дейност в сектора на здравния и уелнес туризма

 

Този курс е полезно ръководство от момента на зараждане на идеята до започване на предприемаческата дейност. Отправна точка в процеса на създаване на нов бизнес е "идеята". За анализа на дадена бизнес идея може да използвате приложения в този курс бизнес план, разработен въз основа на "Модел за бизнес план". В този модел се описва подробно как трябва да се организира работата на дружеството, неговата производствена, търговска, финансова и административна дейност.

 


Курс 3: Екологична просвета за местните власти

 

Този курс представя основните концепции, целите и подходите в екологичната просвета, както и практиките и стандартите на околната среда. Екологичната просвета е ключов метод за достигане до целите, които местното управление си поставя за управление на околната среда. Управлението на околната среда е сложен процес, който включва държавни институции, местните власти, публични и частни органи, както и физически лица. Местните власти не могат самостоятелно да управляват всички ресурси на региона. Общностите, организациите и отделните хора трябва също да бъдат поощрявани да подпомагат управлението на околната среда, затова този курс е полезен и за тях.

 


Курс 4: План за интегрирано развитие на общини и органи на местната власт (Част 1)

 

Това Ръководство няма за цел да замести Общото ръководство за ПИР, което е издадено от Отдела за областно и местно управление. Този курс има за цел да добави стойност към Общото ръководство и към самия процес като дава практически методически насоки на всички участници, които изпълняват определени функции. Той има за цел да изгради капацитета на тези местни органи на управлението, които нямат нужните умения и ноу-хау, за да предприемат осъществяването на процеса самостоятелно, както и да даде някои идеи и практически насоки на тези, които вече са се ангажирали с ПИР процеса.

 


Курс 5: План за интегрирано развитие на общини и органи на местната власт (Част 2)

 

В тази част на курса се разглежда планът за интегрирано развитие (ПИР) като процес на стратегическо управление, който се прилага от местните органи на властта и включва:

  • Определяне на дейността на организацията и разработка на стратегическа визия и мисия;
  • Формулиране на стратегии;
  • Внедряване и изпълнение на избрания стратегически план;
  • Оценка на изпълнението на стратегията.  

Нагоре »