Платформа за електронно обучение


next
Какви дейности предприема ЕС

В Европейския съюз и в различните държави-членки са проведени множество инициативи, свързани с климата, от началото на 90-те години на XX век. През 2000 г. Европейската комисия стартира Европейската програма по изменение на климата (ЕПИК) за сътрудничество със сектора на промишлеността, екологичните организации и другите заинтересовани лица за идентифициране на разходоефективни мерки за намаляване на емисиите.

Крайъгълният камък на политиките на Европейския съюз за борба с изменението на климата е схемата за търговия с емисии на ЕС (ЕС СТЕ), която започна своята работа през 2005 г. Правителствата на страните от ЕС определиха лимити за количеството CO2, което се позволява да бъде отделено всяка година от близо 10 500 електроцентрали и енергоемки предприятия, които отделят близо половината от емисиите на CO2 на ЕС.

СТЕ осигурява финансов стимул за намаляване на емисиите, като създава система за търговия на пазарен принцип. Предприятия, които отделят по-малко от позволеното им количество CO2, могат да продадат неизползваните квоти за емисии на други предприятия, които отделят по-високи емисии от отпуснатите им.

Компании, които надвишават лимитите за емисии и не ги покриват със закупени от други компании емисионни права, заплащат тежки санкции. По такъв начин СТЕ гарантира намаляването на емисиите по най-изгоден начин и понижава цялостните разходи по тази дейност.

Други мерки по ЕПИК включват оптимизирането на разхода на гориво на автомобилите и енергийната ефективност на сградите (по-добрата топлоизолация може да намали разходите за отопление с 90 %); засиленото използване на възобновяеми енергийни източници като вятър, слънце, енергия от приливните течения, биомаса (органични материали като дървесина, целулоза, растения или животински тор) и геотермална енергия (топлината от горещи извори или вулкани); и намаляването на емисиите на метан от депата за съхранение на отпадъци.

През м. октомври 2005 г. стартира вторият етап на ЕПИК. Набляга се на укрепването на ЕС СТЕ, като се включват и емисиите от въздушния и пътническия сухопътен транспорт, разработването на технологии за улавяне и съхранение на въглерод и финансирането на мерки за адаптиране към изменението на климата. Вече са постигнати договорености по предложенията за включване на авиокомпаниите в ЕС СТЕ и за намаляване на емисиите на CO2 от новите автомобили.