Байкушева мура

Категория на обекта: Растения и животни

Подкатегория: дърво

Надморска височина: 1930 м

Прочети още...

Жълт планински крем

Категория на обекта: Растения и животни

Подкатегория: балкански ендемит

Местоположение: Осогово и Пирин

(Lilium jankae)

Отдел Покритосеменни

Клас Едносемеделни

 

Прочети още...

Източен вековен чинар

Категория на обекта: Растения и животни

Подкатегория: дърво

Местоположение: село Златолист, община Сандански

Надморска височина: 376 метра 

Прочети още...

Рилска теменуга

Категория на обекта: Растения и животни

Подкатегория: балкански ендемит

Местоположение: Осогово и Пирин

(Viola orbelica)

Семейство Теменугови
Балкански ендемит

 

Прочети още...

Бодлив миск

Категория на обекта: Растения и животни

Подкатегория: балкански ендемит

Местоположение: Осогово и Пирин

(Jurinea tzar-ferdinandii)

Сем. Asteraceae – Сложноцветни

Уязвим Балкански ендемит

 

Прочети още...

Скална зидарка

Категория на обекта: Растения и животни

Подкатегория: птица

Местоположение: Осогово и Пирин

(Разред Врабчоподбни (Passeriformes)

Семейство Зидаркови (Sittidae)

Уязвим

 

Прочети още...

Мочурно плюскавиче

Категория на обекта: Растения и животни

Подкатегория: балкански ендемит

Местоположение: Осогово и Пирин

(Silene asterias Griseb)

 

Прочети още...

Родопското омайниче

Категория на обекта: Растения и животни

Подкатегория: балкански ендемит

Местоположение: Осогово и Пирин

(Geum rhodopaeum)

Семейство Розоцветни
Род Омайничета
Български ендемит

 

Прочети още...

Балканска чучулига

Категория на обекта: Растения и животни

Подкатегория: птица

Местоположение: Осогово и Пирин

(Eremophila alpestris balcanica)

Разред Врабчоподобни (Passeriformes)
Семейство Чучулигови (Alaudidae)
Уязвим Балкански ендемит

 

Прочети още...

Пчеларка (Merops apiaster)

Категорија Предмет: растенија и животни

Категорија: птица

 

Прочитај повеќе...

Пирински мак

Категория на обекта: Растения и животни

Подкатегория: балкански ендемит

Местоположение: Осогово и Пирин

(Papaver degenii)

Отдел Покритосеменни

Клас Едносемеделни

 

Прочети още...

Месност Дабот (село Бели)

Категорија Предмет: растенија и животни

Категорија: дрво

 

Прочитај повеќе...

Патеката на петко и шумски жители

Категорија Предмет: растенија и животни

Категорија: биодиверзитет

 

Прочитај повеќе...

Дива коза

Категория на обекта: Растения и животни

Подкатегория: животно

Местоположение: Осогово и Пирин

(Rupicapra rupicapra)

 

Прочети още...

Мувоморка

Категорија Предмет: растенија и животни

Категорија: габа

 

Прочитај повеќе...

Панчичев спореж

Категория на обекта: Растения и животни

Подкатегория: балкански ендемит

Местоположение: Осогово и Пирин

(Senecio pancicii)

Балкански ендемит

 

Прочети още...

Столетно дрво Габер

Категорија Предмет: растенија и животни

Категорија: дрво

 

Прочитај повеќе...

Balkanski ris

Категорија Предмет: растенија и животни

Категорија: macki

 

Прочитај повеќе...

Червена каня

Категория на обекта: Растения и животни

Подкатегория: птица

Местоположение: Кюстендилска област

(Milvus milvus)

Прочети още...

Египетски лешояд

Категория на обекта: Растения и животни

Подкатегория: птица

Местоположение: Благоевградска област

(Neophron percnopterus)

Прочети още...

Черен щъркел

Категория на обекта: Растения и животни

Подкатегория: птица

Местоположение: Кюстендилска област

(Ciconia nigra)

Прочети още...

Червеноглава сврачка

Категория на обекта: Растения и животни

Подкатегория: птица

Местоположение: Кюстендилска област

(Lanius senator)

Прочети още...

Гарван (гробар)

Категория на обекта: Растения и животни

Подкатегория: птица

Местоположение: Благоевградска област

(Corvus corax)

Прочети още...

Шипобедрена костенурка

Категория на обекта: Растения и животни

Подкатегория: животно

Местоположение: Кюстендилска област

(Testudo graeca)

 

Прочети още...

Обикновена чинка

Категория на обекта: Растения и животни

Подкатегория: птица

Местоположение: Благоевградска област

(Fringilla-coelebs)

Прочети още...

Синявица

Категория на обекта: Растения и животни

Подкатегория: птица

Местоположение: Кюстендилска област

(Coracias garrulus)

Прочети още...

Малка (врабчова) кукумявка

Категория на обекта: Растения и животни

Подкатегория: птица

Местоположение: Благоевградска област

(Glaucidium passerinum)

Прочети още...

Скален орел

Категория на обекта: Растения и животни

Подкатегория: птица

Местоположение: Кюстендилска област

(Aquila chrysaetos)

Прочети още...

Червеноглаво кралче

Категория на обекта: Растения и животни

Подкатегория: птица

Местоположение: Кюстендилска област

(Regulus ignicapillus)

Прочети още...

Бял щъркел

Категория на обекта: Растения и животни

Подкатегория: птица

Местоположение: Кюстендилска област

(Ciconia ciconia)

Прочети още...

Черен (боров) синигер

Категория на обекта: Растения и животни

Подкатегория: птица

Местоположение: Благоевградска област

(Periparus ater)

Прочети още...

Горска дърволазка

Категория на обекта: Растения и животни

Подкатегория: птица

Местоположение: Благоевградска област

(Certhia familiaris)

Прочети още...

Черен кълвач

Категория на обекта: Растения и животни

Подкатегория: птица

Местоположение: Кюстендилска област

(Ciconia nigra)

Прочети още...

Бухал

Категория на обекта: Растения и животни

Подкатегория: птица

Местоположение: Благоевградска област

(Bubo bubo)

Прочети още...

Планински (балкански) кеклик

Категория на обекта: Растения и животни

Подкатегория: птица

Местоположение: Благоевградска област

(Alectoris graeca)

Прочети още...

Градинска червеноопашка

Категория на обекта: Растения и животни

Подкатегория: птица

Местоположение: Благоевградска област

(Phoenicurus phoenicurus)

Прочети още...

Сокол скитник

Категория на обекта: Растения и животни

Подкатегория: птица

Местоположение: Кюстендилска област

(Falco peregrinus)

Прочети още...

Златен фазан

Категория на обекта: Растения и животни

Подкатегория: птица

Местоположение: Кюстендилска област

(Chrysolophus pictus)

Прочети още...

Сива врана

Категория на обекта: Растения и животни

Подкатегория: птица

Местоположение: Кюстендилска област

(Corvus cornix)

Прочети още...

Папуняк

Категория на обекта: Растения и животни

Подкатегория: птица

Местоположение: Кюстендилска област

(Upupa epops)

Прочети още...

Забулена сова

Категория на обекта: Растения и животни

Подкатегория: птица

Местоположение: Кюстендилска област

(Tyto alba)

Прочети още...

Черен бързолет

Категория на обекта: Растения и животни

Подкатегория: птица

Местоположение: Кюстендилска област

(Apus-apus)

Прочети още...

Сойка

Категория на обекта: Растения и животни

Подкатегория: птица

Местоположение: Кюстендилска област

(Garrulus-glandarius)

Прочети още...